Kungliga Djurgårdens Intressenter | NYHETER
12408
paged,page,page-id-12408,page-template,page-template-blog-large-image-whole-post,page-template-blog-large-image-whole-post-php,paged-5,page-paged-5,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Här hittar du nyheter och information som kan vara av intresse för dig som arbetar på Djurgården.
Här har även Djurgårdsintressenterna möjlighet att dela med sig av sin information, som kan vara till nytta för kollegorna runt omkring.

IMG_1758

Nyheter vad gäller parkering

14:52 11 januari in Nyheter, Uncategorized

Sedan den 1 januari finns en ny parkeringsentreprenör på Djurgården: Estate. 

Stockholm Parkering avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet, då KDF har tecknat ett nytt avtal med företaget Estate. (tel 08-58801800, info.parkering@estate.se). Parkeringstjänsterna är en viktig del i en helhet och blir ett spännande nytt samarbete.

Överflyttningen är nu i fullgång.

Nya entreprenörsskyltar kommer nu upp och betalningsautomater byts ut under januari. Det kommer också finnas telefonbetalningslösningar som SMS Parkering och Estates egen parkeringsapp.

Sedan kommer KDF att bit för bit snygga till övriga skyltar för parkering och göra det ännu tydligare för besökarna.

sbk017_omslag_633x484

KDI yttrar sig över Stockholms översiktsplan

07:39 10 januari in Nyheter

Stockholms staden har arbetat med en uppdatering av Stockholms översiktsplan. Översiktsplanen ger staden riktning och ledning i sitt långsiktiga arbete. Tankar runt förslaget har efterfrågats och för oss har det varit självklart att lämna in ett svar. Djurgården är viktigt för Stockholmare såväl som för besökare och det krävs att vi samarbetar för att säkerställa att Djurgårdens värden består, samtidigt som platsen får möjlighet att utvecklas och möta framtidens krav.

Här kan du läsa KDI:s synpunkter. Yttrandet lämnades in den 9 januari 2017 och därefter har vi även fått möjlighet att lämna över skrivelsen till trafikborgarrådet personligen:

 

Synpunkter på förslag till ny översiktsplan, Dnr 2015-10143

Kungliga Djurgårdens Intressenter AB (KDI) är bildat av ett stort antal intressenter och verksamheter på Djurgården i syfte att genom samverkan stärka Djurgårdens ställning bland stockholmare och besökare, idag och i framtiden. Ambitionen är att värna Djurgårdens unika kvaliteter, och samtidigt fortsatt utveckla Djurgården som ett av världens största besöksmål i sitt slag – med stor betydelse för Stockholms och Sveriges position inom besöksnäringen.

Mot denna bakgrund vill KDI avge detta remissvar avseende förslaget till Stockholms stads nya översiktsplan – med fokus på de punkter som berör oss mest.

 

Allmänt

Förslagets huvudmål om en växande, sammanhängande och klimatsmart stad, med god offentlig miljö rimmar mycket väl med KDI:s ambitioner för Djurgården, idag och i framtiden. Detsamma gäller utbyggnadsstrategins fyra delar: Använd den centrala stadens attraktionskraft, rikta satsningar mot fokusområden, möjliggör värdeskapande kompletteringar, samt tillvarata Stockholms långsiktiga stadsutvecklingspotential.

 

Djurgården i sig en unik kvalitet – inte minst för besöksnäringen

Djurgården är i sig en av Stockholms unika kvaliteter, som enligt planen måste värnas och utvecklas, för stockholmare såväl som för besökare. Djurgårdens värden lyfts fram i planen, men dess stora och växande betydelse för besöksnäringen måste betonas mer. Besöksnäringen är på god väg att bli en av huvudstadens basnäringar. Detta faktum bör än mer genomsyra planen, inte bara vad gäller Djurgården utan generellt i staden. Planen betonar t ex Vetenskapsstadens betydelse för universitet och högskolor. På samma sätt bör Djurgårdens betydelse för turism såväl som för Stockholms attraktionskraft i stort betonas.

Att besöksnäringen blivit en basnäring måste generellt synas på en rad områden, t ex på trafikområdet. Att öka tillgängligheten till viktiga besöksmål kommer både stockholmare och besökare till godo, samt genererar jobb och tillväxt.

Vad gäller Djurgårdens unika kvaliteter omfattas dessa idag av en särskild lagstiftning och av en särskild översiktsplan. KDI utgår från att dessa dokument i tillämpliga delar är styrande även för den nya planen. Dessa kvaliteter måste självklart utvecklas och tillgängliggöras för stockholmare – nya som gamla – och besökare.

 

Det ska vara lätt att ta sig till Djurgården

Att ett av Europas största besöksmål måste ha fullgoda kommunikationer låter självklart, men så har inte alltid varit fallet. Skapandet av en kapacitetsstark spårförbindelse med koppling till pendeltåg och tunnelbana tog ett kvartssekel… Låt denna plan visa en annan framtid.

Redan idag tar Djurgården emot ca 15 miljoner besökare årligen. Denna fantastiska siffra kommer av allt att döma att öka ytterligare. Stora investeringar pågår och planeras, samtidigt som ett av stadens största bostadsområden, Norra Djurgårdsstaden, byggs i grannskapet. Till detta kommer stadens och regionens starka tillväxt som ytterligare kommer att öka trycket.

Planen betonar vikten av en socialt sammanhållen stad och värdet av ”bra mötesplatser i rätt lägen”. Djurgården är just en sådan mötesplats och att öka tillgängligheten är centralt för att öka antalet besökare från staden i övrigt – inte minst från ytterstaden, där de nya stockholmarna ofta bor.

Planen bör tydligt markera behovet av fler kapacitetsstarka kopplingar mellan Djurgården och resten av staden: Dels genom ett färdigställande av Djurgårdslinjen, dels genom att dess koppling till Lidingöbanan läggs fast och tidsätts. Detta är viktigt för tillgängligheten till Norra Djurgården och för att vagnhallsfrågan ska få en långsiktig lösning.

Men Djurgården måste även bli lättare att nå till fots och på cykel. Utbyggnaden av säkra gång- och cykelstråk genom staden måste fortsätta. Nya broar över barriärer, som vattendrag och trafikleder, bör tillkomma och får gärna också markeras i planen, som t ex gång- och cykelbroar från Strandvägen till Galärvarvet samt över Djurgårdsbrunnsviken.

Planen måste ännu mer betona vikten av ökad kollektivtrafik till sjöss, vilket t ex bör synas på planens karta med kommunikationsstråk. Vattnet tillhör Stockholms och Djurgårdens kvaliteter och attraktionskraft. I såväl Stockholm som grannkommunerna växer nya stadsdelar med sjöläge fram nära Djurgården och nya rutter har etablerats. Fler kan tillkomma, både rena turistlinjer under säsong och mer permanenta förbindelser året om,  genom nya rutter och fler bryggor etc. En ”ringlinje” från Slussen, längs Stadsgården och ut till Blockhusudden och åter kunde vara ett exempel – tänk ”buss till sjöss”.

 

Djurgården ska vara klimatsmart och en tillgång ur ekosystemperspektiv

Värdet av stora stadsnära parker och grönområden med närhet till vatten har vuxit med tiden. Idag betonas detta även ur klimatsynpunkt, vid värmeböljor etc. Värdet för växt- och djurliv är ju redan väl känt, liksom den rekreativa betydelsen. Dessa kvaliteter kommer att vara än viktigare i en växande, hållbar och allt mer tätbefolkad stad.

I planen nämns stadens särskilda miljöprofilområden, varav Norra Djurgårdsstaden utgör ett. Låt gärna Norra och Södra Djurgården i sin helhet omfattas av höjda miljöambitioner. Låt Djurgården bli världens mest hållbara besöksmål, med bästa möjliga kollektivtrafiklösningar, optimala förutsättningar för gång och cykel, miljöanpassad kommunalteknik i övrigt etc.

Detta kräver att såväl offentliga som privata aktörer drar åt samma håll, samt att det kommuniceras för maximalt genomslag. KDI står redo att intensifiera detta viktiga arbete. Låt oss börja med översiktsplanen.

Med dessa rader vill KDI dels göra inspel till planförfattarna, dels uttrycka sin stora vilja att tillsammans med berörda aktörer, inom och utom stadens organisation, verka för dess genomförande.

 

För Kungliga Djurgårdens Intressenter – KDI

 

John Brattmyhr, ordförande                Camilla Zedendahl, VD

_________________________________________________________________

Kungliga Djurgårdens Intressenter AB (KDI) är en samverkansorganisation som verkar för att stärka Djurgårdens ställning bland stockholmare och besökare, idag och i framtiden. Ambitionen är att värna Djurgårdens unika kvaliteter, och samtidigt fortsatt utveckla Djurgården som ett av världens största besöksmål i sitt slag – med stor betydelse för Stockholms och Sveriges position inom besöksnäringen.

Djurgården bidrar starkt till Stockholms attraktionskraft och är ett viktigt utflyktsmål för Stockholmare, såväl som för de långväga besökarna. Djurgården välkomnar idag 15 miljoner besökare årligen.

Genom KDI samverkar följande aktörer: AB Stockholms Spårvägar, Abba The Museum, Aquaria Vattenmuseum, Cirkus, CoffeeCow AB, Djurgårdsbrons Sjöcafé, Djurgårdskyrkan, Etnografiska Museet, Gröna Lunds Tivoli, Handarbetets Vänner, Junibacken, Kioskerna på Djurgårdsslätten, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Liljevalchs Konsthall, Lilla Hasselbacken, Nordiska museet, Nya Djurgårdsvarvet, Oaxen Krog & Slip, OceanBus Stockholm AB, Parkteatern Sthlm Stadsteater AB, Polismuseet, Prins Eugens Waldemarsudde, Rederi Resssel AB, Restaurang Kaknästornet AB, Riksidrottsmuseet, Rosendals slott, Rosendals trädgård, Scandic Hotel Hasselbacken, Sjöhistoriska museet, Skansen, Spritmuseum & Absolut Art Collection, Statens Maritima Museer, Stockholms Info AB, Strömma Turism & Sjöfart AB, Tekniska museet, Thielska Galleriet, Vasamuseet, Vikingaliv, Villa Källhagen, Wasahamnen samt Wärdshuset Ulla Winbladh.

 

skarmavbild-2016-12-06-kl-16-15-27

Befälhavare på Ressel Rederi vinnare av innovationsstipendium

16:14 06 december in Nyheter

Elias Nilsson, befälhavare på Ressel Rederi har idag tilldelats Stockholms Innovationsstipendium för sitt initiativ Viking Line Boat Transfer. Transfern är ett samarbetsprojekt mellan Ressel Rederi och Viking Line, som tillsammans har skapat en snabb, miljösmart och pålitlig båtförbindelse mellan Södermalm och Djurgården respektive Nybroplan.

Av 300 inkomna bidrag har Ressel Rederis och Viking Lines gemensamma projekt Viking Line Boat Transfer tilldelats Stockholms Innovationsstipendium inom kategorin Besöksnäring. Viking Line Boat Transfer som lanserades i maj 2015 har hittills transporterat 40 000 av rederiets resenärer från Masthamnen invid Viking Lines terminal till Djurgården och Nybroplan och tillbaka. Transfern går rakaste sjövägen med Ressel Rederis båt M/S Emelie sex till åtta gånger per dag. Eldsjäl och initiativtagare bakom projektet är Emelies befälhavare Elias Nilsson som utvecklade idén tillsammans med Birgitta Ossmyr på Savor Media.

–På endast tio minuter kan man nu ta sig från Masthamnen på Söder till alla sevärdheter på Djurgården och i city. Självklart är det fritt fram även för stockholmarna att använda sig av förbindelsen – vilket de också gör. Vi är otroligt glada att Stockholms Stad uppmärksammar det här initiativet att utveckla en etablerad pendelbåtlinje till att också fungera som transfer för kryssningsgästerna. Vi erbjuder ett tidtabellssäkert och miljöeffektivt alternativ till busstransfern, säger Elias Nilsson, befälhavare på M/S Emelie.

Viking Line transporterar årligen 6,5 miljoner resenärer mellan Sverige, Finland och Estland. I Stockholm lägger fyra fartyg dagligen till vid Stadsgårdskajen invid Masthamnen där Ressel Rederis båt Emelie i sin tur stannar till för att hämta och släppa av resenärer.

–Vi har fått mycket positiv feedback från våra resenärer sedan Viking Line Boat Transfer lanserades. Vårt centrala hamnläge lockar kryssningsgästerna att hinna uppleva så mycket av staden som möjligt, ofta har de ju endast några timmar på sig innan de lämnar Sverige igen. Välfungerande kommunikationslösningar är tveklöst en viktig förutsättning för att Stockholms besöksnäring ska kunna blomstra, säger Tapani Kauhanen, vd och marknadsdirektör för Viking Line Skandinavien.

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom sex kategorier: Besöksnäring, Kulturella & kreativa näringar, Life Science, Miljöteknik, Tech och Vardagsprodukter.

Elias Nilsson från Ressel Rederi är alltså årets stipendiat i kategorin Besöksnäring.

Vi säger stort grattis till Elias och till oss på Djurgården som kan erbjuda en riktigt bra transfer för kryssningsgästerna till alla våra attraktioner.


Om Ressel Rederi:
Ressel Rederi är nybliven medlem i KDI och ett fristående och oberoende rederi som ägs till 100 procent av sjökapten Jochum Ressel. Sedan år 2000 har företaget bedrivit sjöfart i allt större omfattning. Verksamhet med upphandlad trafik samt kommersiell trafik som bedrivs i Stockholmsområdet samt i Kalmarsund. För mer information, se www.ressel.se

 

skansen-jul

Evenemangskalendern – nu sprids informationen vidare

08:31 06 december in Nyheter

Varje vecka samlar vi in och publicerar Djurgårdsevenemang på visitdjurgarden.se. På så sätt kan du och alla våra besökare få en snabb översikt över allt som händer hos oss både via dator och mobilen.

För att göra sprida informationen vidare anslår vi evenemangen i vårt gemensamma besökscenter Visit Djurgården. Nu kan du även få aktuella Djurgårdstips så snart du gått över Djurgårdsbron. I skåpet vid vägen står nämligen senaste nytt att läsa på både svenska och engelska.

I dagarna har vi även inlett ett samarbete med Visit Stockholms turistbyrå Stockholm Tourist Center. Varje vecka skickar vi den information som vi samlat ihop till Stockholm Tourist Centers informatörer. På så sätt får vi spridning på vår information och turistinformatörerna får tillgång till aktuell och överskådlig information. Till nytta för oss båda – men inte minst för våra besökare.

 

Foto: Skansens julmarknad

ulvbjorn_ragnfrid

Vikingaliv och Ressel Rederi välkomnas till KDI

08:17 06 december in Nyheter

KDI har nöjet att välkomna två nya intressenter in i samarbetet, Vikingaliv och Ressel Rederi.

Vikingaliv öppnar sina portar den 29 april. Därmed får Djurgården ännu en stark attraktion att erbjuda vår många gäster. Vd Ulf Larsson beskriver satsningen som ett permanent museum och en världsattraktion i ett perfekt läge på Djurgården. Vi kan inte annat än hålla med och ser framemot april. 

Ressel Rederi är redan hemma på Djurgården. Rederiets båt Emelie går mellan Hammarby Sjöstad – Masthamnen (Viking Line) – Djurgården och Nybroplan. Samarbetsprojektet Viking Line Boat Transfer har idag tilldelats Stockholms Innovationsstipendium vid en ceremoni i stadshuset. Och till det säger vi grattis.

 

Foto: Vikingaliv

 

img_1494

Sökandet efter Djurgårdens själ har inletts

21:37 05 december in Nyheter

Att Djurgården är fantastiskt det vet vi alla. Men hur berättar vi vår gemensamma historia, vilka vi är idag och vilka vi vill vara i framtiden? Ett arbete att tillsammans med alla Djurgårdsintressenter diskutera Djurgårdens identitet och ta fram en gemensam grund att stå på har nu inletts.

Under oktober och november har 53 personer representerande 33 av Djurgårdens intressenter mötts på Sjöhistoriska, Nordiska och på Spritmuseum och diskuterat vår gemensamma plats på jorden. Vi har talat om Djurgårdens personlighet – vad är vi och vad vill vi vara. Diskussionerna har varit spännande och engagemanget är högt.

 

Julian Stubbs, mannen bakom varumärket ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” leder oss i arbetet och det är ingen slump. Julian arbetar med platsvarumärken världen över, men har sitt hjärta här. Och han har av naturliga själ djup kunskap om Stockholms varumärke, vilket vi på Djurgården ju är en oerhört viktig del av. Här gäller det att på ett klokt sätt få ihop våra budskap, utan att förlora i spets.

 

Nu sammanfattar vi erfarenheterna och arbetar för att skapa en väl förankrad, gemensam bas att stå på. Har du några tankar runt detta? Tveka inte att kontakta oss via mail på camilla.zedendahl@djurgarden.net eller slå en signal på 0709906973.

 

Fortsättning följer.

 

 

unknown

Visit Djurgården – nu en auktoriserad turistbyrå

21:15 05 december in Nyheter

Vårt gemensamma besökscenter får nu bära det gröna turistbyrå I:et. Detta tack vare ett arbete som pågått under hösten. Det känns fantastikt!

 

Ambitionen att ge bästa möjliga service till våra besökare har vi alltid haft på Djurgården. Genom satsningen på ett gemensamt besökscenter tog vi ett rejält steg framåt. Här samlar vi aktuell information från alla Djurgårdsintressenter och här möter vi dagligen våra besökare i personliga möten.

 

Nu har vi tagit ytterligare ett steg. Genom att auktorisera Visit Djurgården via Visita har vi arbetat igenom konceptet och säkerställer nu högst möjliga tillgänglighet och högsta möjliga servicenivå.

 

Vi har dessutom sett till att det ska bli lättare för besökarna att hitta in. Folieringen på fönstret har flyttats upp, så att den inte skyms av cyklar. Ny, kompletterande skyltning är beställd och snart vajar den gröna turistinformationsflaggan vid ingången. För att nämna något.

 

Självklart har även bildspel uppdaterats och informationen på vår gemensamma hemsida: vistidjurgarden.se gåtts igenom och uppdaterats.

 

Som alltid möter ni Frida på Visit Djurgården och nu har hon även fått en kollega – Tove, som hjälper till att ta hand om besökarna på bästa sätt.

 

Tveka inte att kika in på Visit Djurgården eller kontakta info@visitdjurgarden om ni har några funderingar.

djurgardsfarjan-4

Djurgårdsfärjan utökar trafiken under adventshelgerna

16:34 25 november in Nyheter

Djurgårdsfärjan – Linje 82 – utökar trafiken under de närmaste fyra helgerna då aktiviteterna inför julen ökar på Djurgården, med dignande julbord, juliga julmarknader och mycket annat som hör julen till. Under helgerna kommer tre färjor mot normalt två avgå var 10:e minut från Slussen, Allmänna Gränd och Skeppsholmen fram till c:a 17.00.

På lördagarna kör vi vidare med två färjor fram till 19.00 och en färja fram till 20.00.

På söndagarna kör vi vidare med två färjor fram till 19.00.

För exakta tidsangivelser se SL:s Reseplanerare på www.sl.se Samtliga SL-biljetter gäller ombord, inklusive reskassa.

 

God Jul önskar Djurgårdens Färjetrafik AB i samarbete med SL/Waxholmsbolaget.

flytt-hpl-skansen

Hållplats Skansen byggs om

15:46 08 november in Nyheter

Onsdag 9 november kl 09:00 börjar ombyggnationen av hållplats Skansen. Den bakre delen av hållplatsen rivs och byggs om så att angöring med ledvagn är möjlig. Arbetet beräknas pågå till 31 december, dock tas den ombyggda hållplatsen med all sannolikhet tidigare i drift.

 

Under ombyggnationen är hållplatsområdet avstängt.

 

Spårvägshållplatsen i Skansenslingan angörs istället, dock inte lördagar och sön-/helgdagar kl 11:00 – 18:30; detta p.g.a. tidtabellskrock med spårväg 7N (museispårvagn) som då vänder i Skansenslingan.

 

Lördagar och sön-/helgdagar kl 11:00 – 18:30 körs omlagd körväg via Djurgårdsvägen – Djurgårdsslätten (h) – Djurgårdsslätten (v) – Djurgårdsvägen (v) – ersättningshållplats Skansen.

(information: Trafikmeddelande 9/11 2016, Trafikprojektet Keolis)

img_1273

Beslut om spårväg till Centralen fattas den 20 oktober

12:28 11 oktober in Nyheter

Det är många inom KDI som arbetar hårt för att förbättra kommunikationerna till Djurgården. Något vi länge arbetat för är att spårvagnen ska utgå ifrån centralen. Nu ser vi att Djurgårdsexpressen blir verklighet.

Inför det efterlängtade beslutet om att förlänga spårvagnssträckningen träffas Kristoffer Tamsons och Daniel Helldén och talar om besöksströmmarna till Djurgården och varför man nu gör denna investering. Spännande  läsning tycker vi (följ länken och läs gärna).

Nu ser vi framemot det beslut som ska fattas i Stockholms stads trafiknämnd den 20 oktober.